Volume 12, Number 8:2819-3164;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Fang Wang, Guorong Chen, MJ Quinn, Suidan Chen, Xiuhuan Ji, Yangping ShenTu, Yangyang Li: Increased CDK4 protein expression predicts a poor prognosis in mucosal melanoma associated with the p16INK4a-CDK4-pRb pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2819-2825. (Abstract IJCEP0097291, Full text PDF).

Hideo Shigeishi, Sho Yokoyama, Hiroshi Murodumi, Miyuki Sakuma, Hiroki Kato, Koichiro Higashikawa, Masaaki Takechi, Kouji Ohta, Masaru Sugiyama: Effect of hydrogel stiffness on morphology and gene expression pattern of CD44high oral squamous cell carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2826-2836. (Abstract IJCEP0096009, Full text PDF).

Xiaoyan Ming, Weizhe Duan, Wei Yi: Long non-coding RNA NEAT1 predicts elevated chronic obstructive pulmonary disease (COPD) susceptibility and acute exacerbation risk, and correlates with higher disease severity, inflammation, and lower miR-193a in COPD patients. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2837-2848. (Abstract IJCEP0091369, Full text PDF).

Liya Liao, Haoyu Kuang, Jinfang Xue, Xiaojun Zhou, Fang Yin, Yanan Wang: Up-regulated long noncoding RNA AB073614 modulates the tumor cell proliferation, invasion and migration in human colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2849-2857. (Abstract IJCEP0085799, Full text PDF).

Yunfeng Du, Juan Liu, Yanfeng Zhu, Xiaoqing Yuan, Jianbo Gao, Jinluo Cheng, Xinmin Yan: Diesel exhaust particles induce toxicity to beta cells by suppressing miR-140-5p. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2858-2866. (Abstract IJCEP0093773, Full text PDF).

Feng Ma, Xiaohai Luo, Jingzu Ma, Ziyang Yang, Zhanchuan Yao, Xiaojun Luo: The effect of the α7nAChR agonist on Wnt/β-catenin signaling in osteoporosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2867-2874. (Abstract IJCEP0096190, Full text PDF).

Tiezhu Chen, Juan Lin, Daxuan Tang, Mei Zhang, Feiyan Wen, Dan Xue, Hao Zhang: Paris saponin H suppresses human hepatocellular carcinoma (HCC) by inactivation of Wnt/β-catenin pathway in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2875-2886. (Abstract IJCEP0091475, Full text PDF).

Haichao Lu, Liang Hao, Hongfan Yang, Jianshe Chen, Jinxin Liu: miRNA-34a suppresses colon carcinoma proliferation and induces cell apoptosis by targeting SYT1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2887-2897. (Abstract IJCEP0093926, Full text PDF).

Ke-Yu Xie, Qiang Wang, De-Jun Cao, Jia Liu, Xian-Feng Xie: Spinal astrocytic FGFR3 activation leads to mechanical hypersensitivity by increased TNF-α in spared nerve injury. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2898-2908. (Abstract IJCEP0094818, Full text PDF).

Shu-Hua Wu, Xiao-Yang Xu, Chen-Bo Sun, Fei-Fei Wen, Shuang He, Xiang-Qian Gao, Yuan-Hang Liu, Liu Liu: Expression of PHLPP2 correlates with clinicopathologic characteristics and prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2909-2919. (Abstract IJCEP0095025, Full text PDF).

Su Jung Shim, Eunah Shin, Choong-Sik Lee, Ja Seung Koo: The expressions of autotaxin-lysophosphatidate signaling-related proteins in metastatic breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2920-2930. (Abstract IJCEP0095924, Full text PDF).

Bingyue Duan, Ziyu Zhu, Bo You, Si Shi, Ying Shan, Pan Jiang, Qicheng Zhang, Lili Bao, Yong Yin, Yiwen You: Overexpression of ERBB3 promotes proliferation, migration, and angiogenesis in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2931-2940. (Abstract IJCEP0095772, Full text PDF).

Peng Zhao, Shukai Sun, Yu’e Zhai, Qingwu Tian, Tingting Zhou, Jing Li: miR-423-5p inhibits the proliferation and metastasis of glioblastoma cells by targeting phospholipase C beta 1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2941-2950. (Abstract IJCEP0096628, Full text PDF).

Jingjing Pan, Xiaojuan Xie, Huijin Li, Zhengkun Li, Chunfeng Ren, Liang Ming: Detection of serum long non-coding RNA UCA1 and circular RNAs for the diagnosis of bladder cancer and prediction of recurrence. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2951-2958. (Abstract IJCEP0096649, Full text PDF).

Tao Song, Song Meng, Song-Tao Xu, Shao-Ju Jin, Qing-Zhong Zeng, Guo-Jian Gu: The overexpression of uPA promotes the proliferation and fibrinolytic activity of human umbilical vein endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2959-2966. (Abstract IJCEP0096823, Full text PDF).

Mingzhen Li, Jing Yu, Lirong Sun: Proinflammatory-factors-carrying-microvesicles from monocytes induced by high glucose enhance the activation of HIF/VEGF pathway in human renal mesangial cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2967-2971. (Abstract IJCEP0097887, Full text PDF).

Guohua Zhu, Zengliang Wang, Maimaitili Mijiti, Guojia Du, Yandong Li, Geng Dangmurenjiafu: MiR-28-5p promotes human glioblastoma cell growth through inactivation of FOXO1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2972-2980. (Abstract IJCEP0095990, Full text PDF).

Fang Yu, Jie-Yuan Jin, Ji-Qiang He, Liang-Liang Fan, Zi-Jun Jiao, Pan-Feng Wu, Ju-Yu Tang, Rong Xiang: Compound heterozygous GNPTAB mutations cause mucolipidosis II or III alpha/beta in two Chinese families. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2981-2988. (Abstract IJCEP0094117, Full text PDF).

Long Cui, Xiaochuan Wang, Xin Zhao, Chenchen Kong, Zhengchen Li, Yangsui Liu, Xinchun Jiang, Xinhui Zhang: The autophagy-related genes Beclin1 and LC3 in the prognosis of pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2989-2996. (Abstract IJCEP0096594, Full text PDF).

Rui Chen, Bin Chen, Deyu Li, Qi Wang, Yaru Zhu, Man Li, Yu Wang, Shun Fang, Linlang Guo: HOTAIR contributes to chemoresistance by activating NF-κB signaling in small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):2997-3004. (Abstract IJCEP0097610, Full text PDF).

Menghua Dong, Mingfeng Zhao, Min Cui, Jiuzheng Sun, Xianghui Meng, Wangnan Sun, Lin Wang, Pengchao Du: Interleukin-18 binding protein attenuates renal injury of adriamycin-induced mouse nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3005-3012. (Abstract IJCEP0098049, Full text PDF).

Jun Cao, Yan-Er Yu, Ning-Ning Li, Yuan-Xi Wu, Jia-Ni Shi, Mei-Yu Fang: Thyroid metastasis from non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3013-3021. (Abstract IJCEP0092554, Full text PDF).

Zengqiang Sun, Mingzhi Zhao, Wenwen Bian, Haifeng Ma, Chao Sun: Associations of severity of fatty liver with oxidative stress, SAA, CRP and degree of cerebral arteriosclerosis in cerebral arteriosclerosis patients who have fatty liver. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3022-3026. (Abstract IJCEP0093882, Full text PDF).

Ethan J Kilmister, Kim H Lim, Tinte Itinteang, Bede van Schaijik, Helen D Brasch, Paul F Davis, Swee T Tan: Keloid-associated lymphoid tissues in keloid lesions express vitamin D receptor. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3027-3031. (Abstract IJCEP0094936, Full text PDF).

Zheng Liu, Meng-Miao Pei, Jun-Xia Liu, Fang Shi, Ye Zhang, Dong-Fang Zhao, Jian-Ming Li, Feng-Rui Guo, Jing-Jing Yan, Jia-Qi Liu, Yin-Peng Li: The expressions and significance of B7-H3 and CTLA-4 in the clinical stages of non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3032-3041. (Abstract IJCEP0096822, Full text PDF).

Yijie Li, Gaoxiang Cao, Xiaoying Tao, Jiannan Guo, Shiwu Wu, Yisheng Tao: Clinicopathologic features of epithelioid sarcoma: report of seventeen cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3042-3048. (Abstract IJCEP0096985, Full text PDF).

Jaudah Ahmad Al-Maghrabi, Imtiaz Ahmad Qureshi, Mohamad Nidal Khabaz: Immunhistochemical expression of GLUT1 is associated with low grade and low stage of urinary bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3049-3057. (Abstract IJCEP0097843, Full text PDF).

Min Zhang, Hailong Huang, Meihuan Chen, Lingji Chen, Yan Wang, Na Lin, Yuan Lin, Liangpu Xu: Frequencies and hematological manifestations of the HKαα allele in southern Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3058-3062. (Abstract IJCEP0097775, Full text PDF).

Minghua Cui, Quanzhu Chen, Chaojun He, Nan Wang, Yong Yu, Ziyang Sun, Zhenhua Lin, Hesong Cui, Shengyu Jin, Jae Yong Park, Guang Jin, Shin Yup Lee, Qingsong Cui: A single nucleotide polymorphism CTSB rs12898 is associated with primary hepatic cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3063-3069. (Abstract IJCEP0097889, Full text PDF).

Liangpu Xu, Meihuan Chen, Hailong Huang, Na Lin, Lingji Chen, Yan Wang, Min Zhang, Deqin He, Yuan Lin: Identification of a novel pre-terminating mutation in human HBB gene as a cause of β0-thalassemia phenotype. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3070-3076. (Abstract IJCEP0093986, Full text PDF).

Xiaoqin Tang, Shaohua Wang, Conggai Huang, Yu Wan, Jieqiong Wang, Xiao Zan, Bo Yang, Mingxi Tang, Sibei Ruan, Zhihui Yang: Dendritic fibromyxolipoma of the parotid gland: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3077-3081. (Abstract IJCEP0095818, Full text PDF).

Xiang-Lan Zhu, Gan-Di Li, Jin-Nan Li, Yong Jiang, Wei-Ping Liu, Xue-Ying Su: Mediastinal type B3 thymoma combined with germ cell tumor: cytologic diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3082-3088. (Abstract IJCEP0098067, Full text PDF).

Youyuan Deng, Zhiya Hu, Jie Liao, Wenjie Hao, Guohuang Hu: Isolated retroperitoneal enteric duplication cyst associated with an accessory pancreatic lobe. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3089-3095. (Abstract IJCEP0094951, Full text PDF).

Dandan Zhou, Min Liu, Zhaoli Yan: Primary aldosteronism complicated by hyperparathyroidism: report of one case and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3096-3101. (Abstract IJCEP0094975, Full text PDF).

Khadega A Abuelgasim, Neam H Salih, Saud M Al Jesh, Mohammad O Al-Kaiyat, Saeed S Alshieban: The causes of lymphadenopathy in the central region of Saudi Arabia: a clinicopathological analysis of 475 cases. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3102-3107. (Abstract IJCEP0096746, Full text PDF).

Liying Hou, Hui Shi, Mingming Wang, Jinghua Liu, Guoqiang Liu: MicroRNA-497-5p attenuates IL-1β-induced cartilage matrix degradation in chondrocytes via Wnt/β-catenin signal pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3108-3118. (Abstract IJCEP0095218, Full text PDF).

Qian Wang, Dong Liu, Kaige Wang, Chunxiao Li, Xueping Han, Zhiyu Zhang, Lianghai Wang, Chunxia Liu, Xiaobin Cui, Feng Li: Hypermethylation of miR-34b/c is associated with early clinical stages and tumor differentiation in Kazakh patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3119-3127. (Abstract IJCEP0095413, Full text PDF).

Xing-Guo Yao, Qiang Tan, Ping-Ping Liu, Ling-Jun Feng: Tissue microRNA-182 expression level and its potential prognostic value for papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3128-3133. (Abstract IJCEP0009939, Full text PDF).

Murad Alturkustani, Haneen Al-Maghrabi: The effects of delayed formalin fixation on endometrial pathology in hysterectomy specimens. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3134-3139. (Abstract IJCEP0097544, Full text PDF).

Hulya Tosun Yildirim, Safiye Aktas, Gulden Diniz, Tekincan Cagri Aktas, Burcin Baran, Serdar Bayrak, Zekiye Altun, Yasemin Cakir, Nur Olgun: Scanning all chromosomal abnormalities with microarray-based comparative genomic hybridization in differential diagnosis of pediatric cancers. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3140-3148. (Abstract IJCEP0097647, Full text PDF).

Shuangshuang Deng, Jinli Gao: Inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell sarcoma: a rare presentation of a hepatic mass. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3149-3155. (Abstract IJCEP0096875, Full text PDF).

Yu-Chun Pei, Guo-Hao Huang, Xiao-Hong Yao, Xiu-Wu Bian, Fei Li, Yan Xiang, Lin Yang, Sheng-Qing Lv, Jun Liu: Embryonal tumor with multilayered rosettes, C19MC-altered (ETMR): a newly defined pediatric brain tumor. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3156-3163. (Abstract IJCEP0094128, Full text PDF).

Huiyong Li, Xijun He, Yujiang Peng, Bo Shao, Hongyu Duan, Fan Yang, Huihui Chen, Qing Lan: LOXL1 regulates cell apoptosis and migration in human neuroglioma U87 and U251 cells via Wnt/β-catenin signaling: Int J Clin Exp Pathol. 2018; 11(4): 2032-2037. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(8):3164. (Abstract IJCEP0097723, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711