Volume 13, Number 12:2918-3206;2020
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Jun Zhang, Runpei Wang, Haili Wang, Yuping Li, Hongying Zhang, Lun Dong, Hengzhu Zhang: Activation of brain regions using task-state FMRI in patients with mild traumatic brain injury: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2918-2926. (Full text, PDF).

Jian Wang, Jiabo Di, Guiqi Wang: ENPP4 overexpression is associated with no recovery from Barrett’s esophagus. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2927-2936. (Full text, PDF).

Song Ou-Yang, Ji-Hong Liu, Qin-Zhang Wang: Upregulation of RAC3 in bladder cancer predicts adverse clinical outcome and increased tumor immune response. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2937-2949. (Full text, PDF).

Zheng Chen, Miaoxing Wu, Jiahua Liu: Kelch-like protein 14 promotes proliferation and migration of ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2950-2961. (Full text, PDF).

Yuguo Wang, Xinping Wu, Jie Li, Jing Chen, Huafeng Tan, Liang Sun, Min Lu: Diagnostic performance of combination of ultrasound elastography and BRAF gene detection in malignant thyroid nodule: a retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2962-2972. (Full text, PDF).

Yigong Wei, Kun Zhou, Cheng Wang, Xiaolin Du, Qing Xiao, Changyi Chen: Adsorption of miR-218 by lncRNA HOTAIR regulates PDE7A and affects glioma cell proliferation, invasion, and apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2973-2983. (Full text, PDF).

Lu Bai, Nianling Yao, Guyuan Qiao, Liying Wu, Xiangdong Ma: CXCL5 contributes to the tumorigenicity of cervical cancer and is post-transcriptionally regulated by miR-577. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2984-2993. (Full text, PDF).

Hong Zheng, Changjun Yang, Jiansheng Tang: Cyclic RNA Circ_0000735 sponges miR-502-5p to promote bladder cancer cell proliferation and invasion and inhibit apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):2994-3003. (Full text, PDF).

Hirohisa Yano, Ayumi Kuroda, Hideshi Okada, Hiroyuki Tomita, Kodai Suzuki, Chihiro Takada, Hirotsugu Fukuda, Yuki Kawasaki, Isamu Muraki, Yugo Wakayama, Soichiro Kano, Yuto Tamaoki, Ayane Nishio, Risa Inagawa, So Sampei, Ryo Kamidani, Yoshinori Kakino, Ryu Yasuda, Yuichiro Kitagawa, Tetsuya Fukuta, Takahito Miyake, Norihide Kanda, Nagisa Miyazaki, Tomoaki Doi, Takahiro Yoshida, Akio Suzuki, Shozo Yoshida, Shinji Ogura: Ultrastructural alteration of pulmonary tissue under conditions of high oxygen concentration. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3004-3012. (Full text, PDF).

Myung-Jin Cha, Jeong-Wook Seo, Hongki Kim, Minkyu Kim, Jeonghun Choi, Duck-Hoon Kang, Seil Oh: Visualization of left ventricular Purkinje fiber distribution using widefield optical coherence microscopy. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3013-3020. (Full text, PDF).

Fan Zhang, Xingcheng Zhou, Daolin Cui, Wei Zhang, Jiao Lai, Xiaoying Li, Yuanyuan Ruan, Ying Xie, Mingjun Shi, Ying Xiao, Yuanyuan Wang, Yuxia Zhou, Bing Guo: The role of Stim1 in the progression of lupus nephritis in mice. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3021-3032. (Full text, PDF).

Kai Qin, Zhousan Zheng, Ying He, Ying Gao, Han Shi, Shaoyan Mo, Jiaxing Zhang, Jian Rong: High expression of neutrophil cytosolic factor 2 (NCF2) is associated with aggressive features and poor prognosis of esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3033-3043. (Full text, PDF).

Mei-Ling Li, Yi Wang, Yan-Ni Xu, Quan-Yi Lu: Overexpression of LncRNA-HOTAIR promotes chemoresistance in acute leukemia cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3044-3051. (Full text, PDF).

Hui Su, Shan Su, Xia Zhang, Xia Wang, Ke Wu, Hao Shi: Application of arterial spin labeling and susceptibility weighted imaging in the diagnosis of ischemic cerebrovascular diseases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3052-3059. (Full text, PDF).

Guicheng Jiang, Junpeng Huang, Tongjian Cui, Xing Lin, Guishan Lin: A biomarker-based prediction model for risk of locoregional recurrence in pathologic stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3060-3082. (Full text, PDF).

Tianqi Lin, Yun Yang, Xiaohong Ye, Jiayue Yao, Hu Zhou: Low expression of miR-99b promotes progression of clear cell renal cell carcinoma by up-regulating IGF1R/Akt/mTOR signaling. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3083-3091. (Full text, PDF).

Yuefang Zhai, Zhengtai Zhu, Hua Li, Chunzhi Zhao, Yujing Huang, Peng Wang: miR-195 and miR-497 in acute stroke and their correlations with post-stroke cognitive impairment. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3092-3099. (Full text, PDF).

Fenghua Zhang, Daoyun Li, Lijuan Shi, Yijia Gu, Yun Xu: 5-ALA-photodynamic therapy in refractory vulvar lichen sclerosus et atrophicus. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3100-3110. (Full text, PDF).

Yang Du, Shukun Jiang, Longlong Cheng, Jihui Liu: JAK/STAT and VEGF/PAK1 signaling as emerging targets for topical treatment of psoriasis: a pilot study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3111-3119. (Full text, PDF).

Weimin Wang, Jingjing Yang, Yan Yu, Jianliang Deng, Hui Zhang, Qiang Yao, Yongyan Fan, Yan Zhou: Expression of JWA and XRCC1 as prognostic markers for gastric cancer recurrence. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3120-3127. (Full text, PDF).

Guodong Wu, Zhenyu Dong, Jiani Dong, Lei Wei, Ruixian Shi, Songsong Kang, Dong Zhang: Effects of mongolian medicine Terminalia chebula Retz. on 6 CYP450 enzymes in rats. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3128-3138. (Full text, PDF).

Aliaksandr Aksionau, Eric X Wei: Accuracy of the criteria for hemophagocytic lymphohistiocytosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3139-3148. (Full text, PDF).

Rongjin Lin, Hongxiang Wei, Shenglin Wang, Zhen Huang, Hui Chen, Shaoying Zhang, Jianhua Lin, Guangxian Zhong: Gasdermin D expression and clinicopathologic outcome in primary osteosarcoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3149-3157. (Full text, PDF).

Shanshan Hu, Yue Chen, Liheng Liu, Xuedong Yin, Yaying Yang, Liping Tang: PLZF and PLZF-MAPK10 can predict the prognosis of postoperative patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3158-3166. (Full text, PDF).

Jiao Yu, Xuesong Liang, Yi Chen, Feihu Huang, Wenhan Fan, Jianya Xue, Chengzhong Li: Hepatocellular carcinoma with worsened hypoglycemia after transarterial chemoembolization: a case report and systematic review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3167-3173. (Full text, PDF).

Xiuli Wang, Yuhua Zhao, Xiuli Zou, Li Wang: Relationship of P16 and Ki67 in recurrence of HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3174-3180. (Full text, PDF).

Qing-Ying Xian, Xiao-Dong Li, Hong-Yu Zhang, Jun Wu, Dan-Xia Zhu: Ternary cancer comprising prostatic cancer, esophageal cancer, and gastric cardia cancer: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3181-3186. (Full text, PDF).

Ling Liu, Yuge Huang, Cizheng Zeng: Infantile Rosai-Dorfman disease: an unusual case of neck swelling and a literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3187-3191. (Full text, PDF).

Ru-Pei Ye, Ye-Hui Liao, Tian Xia, Rong Kuang, Han-An Long, Xiu-Li Xiao: Breast mucoepidermoid carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3192-3199. (Full text, PDF).

Yongping Cai, Yong Chen, Xingwang Wu, Yu Yin, Liyu Cao, Xiuli Liu: Seven-year disease-free survival in a patient with osteoclast-like giant cell-containing pancreatic undifferentiated carcinoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3200-3205. (Full text, PDF).

Retraction: MiR-489-3p inhibits cervical cancer cell migration and invasion through regulating Wnt/β-catenin signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(12):3206. (Abstract IJCEP0122873, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711