Volume 13, Number 4:635-826;2020
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Baochun Tan, Qing Sun, Jianping Xiao, Lei Zhang, Fuhua Yan: Pulp status of teeth in patients with chronic advanced periodontitis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):635-641. (Full text, PDF).

Yun Zhang, Guo-Xin Zhang, Li-Shuang Che, Shu-Han Shi, Wei-Yuan Lin: miR-19 promotes development of renal fibrosis by targeting PTEN-mediated epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):642-654. (Full text, PDF).

Ru Zhang, Yang Fang, Suwen Bai, Huiwen Gao, Hongbo Chen, Zhiguo Zhang, Juan Du, Bing Shen, Yong Wang: Effect of oxLDL on transcriptional expression of human lens epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):655-663. (Full text, PDF).

Viharkumar Patel, Samuel Hubbard, Wei Huang: Comparison of two commonly used methods in measurement of cancer volume in prostate biopsy. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):664-674. (Full text, PDF).

Xiao Huang, Wei Cai, Wenliang Yuan, Sihua Peng: Identification of key lncRNAs as prognostic prediction models for colorectal cancer based on LASSO. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):675-684. (Full text, PDF).

Hongjun Fan, Chun Yang, Chenguang Jia, Xingyun Xie, Li Du: miR-566 expression and immune changes in patients with intracranial aneurysm. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):685-691. (Full text, PDF).

Haiquan Li, Jie Zhao, Xiaomin Jia, Yanmin Zhang, Yongliang Du, Huiting Li, Lei Ma, Jian’an Huang: miR-21 promotes growth, invasion and migration of lung cancer cells by AKT/P-AKT/cleaved-caspase 3/MMP-2/MMP-9 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):692-700. (Full text, PDF).

Dan Cheng, Lan Jin, Yunhe Chen, Xueyan Xi, Yang Guo: YAP promotes epithelial mesenchymal transition by upregulating Slug expression in human colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):701-710. (Full text, PDF).

Hua Zhang, Aisikeer Tulahong, Wenran Wang, Yiliyaer Nuerrula, Yuefen Zhang, Ge Wu, Shaya Mahati, Hui Zhu: Downregulation of microRNA-519 enhances development of lung cancer by mediating the E2F2/PI3K/AKT axis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):711-720. (Full text, PDF).

Xiang Pu, Yihui Chai, Liancheng Guan, Wen Li, Jie Gao, Zhibin Jiang, Qian Li, Yongzhen Wu, Yunzhi Chen: Astragalus improve aging bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) vitality and osteogenesis through VD-FGF23-Klotho axis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):721-729. (Full text, PDF).

Hua Chen, Xiaopeng Song, Yun Wu, Xin Bai, Xiayin Wu, Jiale Wang, Yanan Lu, Xi Liu: Linc-OIP5 working as a ceRNA of miR-616 promotes PON1 expression in HUEVC cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):730-737. (Full text, PDF).

Zhenzhou Xiao, Yan Chen, Zhaolei Cui: MicroRNA-21 depletion by CRISPR/Cas9 in CNE2 nasopharyngeal cells hinders proliferation and induces apoptosis by targeting the PI3K/AKT/MOTOR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):738-745. (Full text, PDF).

Qi Shi, Xue-Ping Han, Jie Yu, Hao Peng, Yun-Zhao Chen, Feng Li, Xiao-Bin Cui: Decreased vitamin D receptor protein expression is associated with progression and poor prognosis of colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):746-755. (Full text, PDF).

Subhash Bhardwaj, Abdulrahman Almaeen, Farooq Ahmed Wani, Ashokkumar Thirunavukkarasu: Hematologic derangements in HIV/AIDS patients and their relationship with the CD4 counts: a cross-sectional study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):756-763. (Full text, PDF).

Guiping Qin, Leiming Wang, Yulan Hua, Haina Hou, Qiuju Zou, Daye Wang, Zijing Hu, Dehong Lu: Comparative morphology of the internal elastic lamina of cerebral and peripheral arteries. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):764-770. (Full text, PDF).

Shaohua Chen, Ming Li, Ran Li, Jintao Cao, Qiong Wu, Ting Zhou, Zhaogen Cai, Nan Li: Clear cell sarcoma of the kidney in children: a clinopathologic analysis of three cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):771-777. (Full text, PDF).

Yinglei Du, Zhiquan Jiang: Pituitary inflammatory pseudotumor with amenorrhea, polyuria, and impaired vision: case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):778-784. (Full text, PDF).

Canyang Zhan, Bo Zhou: Gastric duplication cyst lined by pseudostratified columnar ciliated epithelium masquerading as a pancreatic mucinous cystic neoplasm: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):785-791. (Full text, PDF).

Hongfei Ma, Yanli Wang, Peng Chen, Zhixue Zhang, Jing Xu: Pulmonary papillary adenoma with malignant transformation: report of one case and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):792-798. (Full text, PDF).

Zhixia Fan, Lingyu Li, Xin Wang, Guoying Miao: Dysfunction of regulatory T cells mediated by AKT-FOXO1 signaling pathway occurs during the development of psoriasis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):799-809. (Full text, PDF).

Weizhong Ding, Dengli Du, Shirong Chen: LIPUS promotes synthesis and secretion of extracellular matrix and reduces cell apoptosis in human osteoarthritis through upregulation of SOX9 expression. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):810-817. (Full text, PDF).

Yuan-Yin Zheng, Xiao-Bin Liu, Ying-Yu Mao, Mao-Hua Lin: Smooth muscle tumor of uncertain malignant potential (STUMP): a clinicopathologic analysis of 26 cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(4):818-826. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711