Volume 13, Number 7:1474-1932;2020
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Stefano D’Errico, Andrea Mazzanti, Benedetta Baldari, Aniello Maiese, Paola Frati, Vittorio Fineschi: Sudden death in lambda light chain AL cardiac amyloidosis: a review of literature and update for clinicians and pathologists. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1474-1482. (Abstract IJCEP0110748, Full text, PDF).

Feng Wu, Dong-Dong Tong, Lei Ni, Lu-Min Wang, Meng-Chang Wang: HIF-1α suppresses myeloma progression by targeting Mcl-1. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1483-1491. (Abstract IJCEP0111995, Full text, PDF).

Ruixue Wen, Xin Wang, Yongchao Lu, Yi Du, Xijiao Yu: The combined application of rat bone marrow mesenchymal stem cells and bioceramic materials in the regeneration of dental pulp-like tissues. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1492-1499. (Abstract IJCEP0113441, Full text, PDF).

Hui Xu, Jingbo Zhang, Qing Wang, Yanyu Li, Bei Zhang: Fraxetin inhibits the proliferation of RL95-2 cells through regulation of metabolism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1500-1505. (Abstract IJCEP0113780, Full text, PDF).

Dongqiang Yang, Fang Chen, Zhen Gu, Lanhai Lü, Gangqiang Ding, Zhen Peng, Jia Shang, Tingting Zhang: Oxysophocarpine reduces oxidative stress and inflammation in tuberculosis-infected neutrophils and mouse lungs. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1506-1517. (Abstract IJCEP0112702, Full text, PDF).

Xianli Niu, Shirong Nong, Junyuan Gong, Xin Zhang, Hui Tang, Tianhong Zhou, Wei Li: MiR-194 promotes hepatocellular carcinoma through negative regulation of CADM1. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1518-1528. (Abstract IJCEP0109902, Full text, PDF).

Suxia Wang, Qiaowei He, Qianqian Zhang, Bingxin Guan, Xiuzhi Zhou: Clinicopathologic features and prognosis of epithelioid glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1529-1539. (Abstract IJCEP0112523, Full text, PDF).

Thamer H Al-Ghamdi, Ihab Shafek Atta: Efficacy of interleukin-6 in the induction of liver cell proliferation after hemi-hepatectomy: histopathologic and immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1540-1549. (Abstract IJCEP0110206, Full text, PDF).

Xuming Wang, Chunyan Yuan, Yuan Jin, Helin Huang, Xia Sheng, Wulin Wei, Xiuxian Huang, Linfang Li, Kun Lv, Zhaohui Qiu, Lijiang Liu, Zhaoyi Wang, Sien Zeng: ER-α36 mediates gastric cancer cell invasion. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1550-1559. (Abstract IJCEP0111877, Full text, PDF).

Qing-Song Zhang, Yan-Hua Li, Bei-Bei Wang, Shan-Shan Ma: Expression of TAZ, YAP, and β-catenin in cervical squamous cell carcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1560-1568. (Abstract IJCEP0111895, Full text, PDF).

Xin-Sheng Tian, Hui Xu, Xue-Jun He, Yang Li, Bao He, Dong Zhao: Endoplasmic reticulum stress mediates cortical neuron apoptosis after experimental subarachnoid hemorrhage in rats. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1569-1577. (Abstract IJCEP0111925, Full text, PDF).

Ying-Xun Liu, Lin-Yuan Li, Zhi-Jun Diao, Yu-Meng He, Ying Chen, Ni Hou, Ling-Yu Zhao, Chen Huang: A genome-wide analysis reveals the MeCP2-dependent regulation of genes in BGC-823 cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1578-1589. (Abstract IJCEP0112561, Full text, PDF).

Xuesong Li, Hongmei Li, Chunxin Liu, Xiaoning Leng, Ting Liu, Xiaojie Zhang, Qingyang Bai, Liping Wang: CLDN6-mediates SB431542 action through MMPs to regulate the invasion, migration, and EMT of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1590-1600. (Abstract IJCEP0111430, Full text, PDF).

Dawei Huang, Di Qu: Early diagnostic and prognostic value of serum exosomal miR-1246 in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1601-1607. (Abstract IJCEP0110938, Full text, PDF).

Tiantong Wu, Yali Mo, Chengtang Wu: Prognostic values of CEA, CA19-9, and CA72-4 in patients with stages I-III colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1608-1614. (Abstract IJCEP0113438, Full text, PDF).

Shu Zhou, Fang Peng: Patterns of metastases in cervical cancer: a population-based study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1615-1623. (Abstract IJCEP0112070, Full text, PDF).

Luiz Eduardo Bersani-Amado, Bruno Ambrósio da Rocha, Larissa Carla Lauer Schneider, Franciele Queiroz Ames, Mariana Pedrozo do Nascimento, Ciomar Aparecida Bersani-Amado, Roberto Kenji Nakamura Cuman: Prostaglandin E1 prevents histopathological changes improving renal function in experimental nephropathy induced by renal microembolism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1624-1632. (Abstract IJCEP0113249, Full text, PDF).

Hitoshi Miyashita, Motoi Fukumoto, Yoshikazu Kuwahara, Tetsu Takahashi, Manabu Fukumoto: ISG20 is overexpressed in clinically relevant radioresistant oral cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1633-1639. (Abstract IJCEP0111586, Full text, PDF).

Byung Ryul Jeon: Blood urea nitrogen/creatinine change ratio as a delta check method for dialysis specimens. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1640-1645. (Abstract IJCEP0111228, Full text, PDF).

Xu Mao, Xia Wu, Jiannan Guo, Mingliang Deng, Haibo Zhang, Tao Ma, Lan Yu: Expression of AGGF1 and Twist1 in hepatocellular carcinoma and their correlation with vasculogenic mimicry. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1646-1654. (Abstract IJCEP0111661, Full text, PDF).

Jiannan Guo, Yue Zhang, Xu Mao, Zenong Cheng, Shiwu Wu, Shoufan Wu, Lei Zhou: Expression of Formin-like 2 and cortactin in gallbladder adenocarcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1655-1661. (Abstract IJCEP0111368, Full text, PDF).

Xiaokun Ji, Yun Du, Ying Liu, Yinhuan Zhao, Rui Wang, Yang Ma, Juan Wu, Xiao Guo, Yan Zhang: The relationship between cerebrospinal fluid metastasis and gene mutations in non-small-cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1662-1668. (Abstract IJCEP0112027, Full text, PDF).

Fengjuan Xing, Ting Wang, Wenjuan Li, Lei Bao: The clinicopathological features of combined primary hepatic adenosquamous-hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1669-1675. (Abstract IJCEP0112544, Full text, PDF).

Xiao-Chun Shen, Sheng-Hua Zhan, Song-Tao Xu, Guo-Jian Gu:
Prognostic and clinicopathologic significance of PAQR3 and VEGF-A expression in pulmonary adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1676-1681. (Abstract IJCEP0110126, Full text, PDF).

Yeo-Rye Cho, Jeong-Wan Seo, Sung Yong Oh, Min-Kyoung Pak, Ki-Ho Kim: The expressions of MUM-1 and Bcl-6 in ALK-negative systemic anaplastic large cell lymphoma with skin involvement and primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1682-1687. (Abstract IJCEP0113476, Full text, PDF).

Hong Li, Yingying Cui, Chunyan Liu, Zhiyan Xu, Zhiyi Zhao, Fengnian Rong: Mutation of MDM2 gene in Chinese Han women with idiopathic premature ovarian insufficiency. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1688-1692. (Abstract IJCEP0108773, Full text, PDF).

Min-Long Chen, Zhao-Sheng Ma, Fei-Lin Cao, Xing-Qiang Yan, Liang-Min Zhang, Xiu-Bei Wang, Bo-Jian Xie: Retroperitoneal metastasis synchronous with brain and mediastinal lymph nodes metastasis from breast invasive ductal carcinoma as the first site of distant metastasis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1693-1697. (Abstract IJCEP0111708, Full text, PDF).

Diandian Li, Yi Liu, Bo Wang: Identification of transcriptomic markers for developing idiopathic pulmonary fibrosis: an integrative analysis of gene expression profiles. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1698-1706. (Abstract IJCEP0107763, Full text, PDF).

Yanbo Wang, Guozhen Hao, Yunfa Jiang, Wei Zhi, Qing Wang, Xinshun Gu: Influence of dl-3-N-butylphthalide on infarction size in rats with acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1707-1711. (Abstract IJCEP0108433, Full text, PDF).

Qianqian He, Zhongxia Shen, Lie Ren, Xing Wang, Mincai Qian, Jianying Zhu, Xinhua Shen: The association of catechol-O-methyltransferase (COMT) rs4680 polymorphisms and generalized anxiety disorder in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1712-1719. (Abstract IJCEP0112324, Full text, PDF).

Magdalena Chrabańska, Paweł Kiczmer, Bogna Drozdzowska: Correlation among different pathologic features of renal cell carcinoma: a retrospective analysis of 249 cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1720-1726. (Abstract IJCEP0111879, Full text, PDF).

Jinchuan Shi, Zhongdong Zhang, Mengyan Wang, Chenfei Zhao, Jun Yan, Shourong Liu, Jianhua Yu, Mingli Zhu: Pathogenic microorganism detection in AIDS patients using bronchoalveolar lavage fluid. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1727-1732. (Abstract IJCEP0111723, Full text, PDF).

Xiaolei Luo, Peng Bai, Qin Li, Yan Zhang, Yaping Song, Min Su, Xingming Huang, Bin Zhou, Lin Zhang, Yunhui Gong: Association between interleukin-32 polymorphisms and ovarian cancer in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1733-1738. (Abstract IJCEP0113327, Full text, PDF).

Hasan S AL-Ghamdi: Vigorous exercise-induced unilateral eosinophilic fasciitis: rare and easily misdiagnosed subtype. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1739-1744. (Abstract IJCEP0112683, Full text, PDF).

Xin Chen, Yan Lin, Zhiquan Wang: Primary cardiac lymphoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1745-1749. (Abstract IJCEP0111542, Full text, PDF).

Soo-Young Lee, Min Hye Jang, Yu-Jin Koo, Dae-Hyung Lee: Undifferentiated carcinoma arising in ovarian mature cystic teratoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1750-1754. (Abstract IJCEP0111307, Full text, PDF).

Jing Zheng, Hongjiang Liu, Yonghong Chen, Wei Xie, Kai Wang, Lu Chen, Kaibo Gao: Lymphoproliferative disorders of natural killer cells: report of two cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1755-1759. (Abstract IJCEP0111328, Full text, PDF).

Maojiang Yang, Xian Qiong, Yue Xiang, Jianhao Liu, Bing Li, Chuan Zhang, Sushant Kumar Das, Xiaoxue Xu, Hanfeng Yang: B-lymphoblastic lymphoma with renal lesions as first symptom in a child: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1760-1765. (Abstract IJCEP0111348, Full text, PDF).

Huihui Zhou, Di Sun, Ying Liu, Weiyi Chen, Mengyao Liu, Chao Xie, Juan Wang: Multiple gastrointestinal stromal tumors with exon 11 mutation of the c-KIT gene in a young male without family history. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1766-1770. (Abstract IJCEP0111106, Full text, PDF).

Xin Weng, Meng Zhang, Hong Guan, Yanhua Sun, Ruinuan Wu, Meiquan Xu, Xia Liu: Myopericytoma of the stomach: report of one case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1771-1778. (Abstract IJCEP0111510, Full text, PDF).

Di Sun, Ping Yang, Ying Liu, Suxia Wang: Paraganglioma of the spermatic cord: report of one case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1779-1786. (Abstract IJCEP0111992, Full text, PDF).

Tao He, Tianlei Kou, Xuyi Chen, Xuan He, Yun Guo: A rare and rapidly progressing renal chondrosarcoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1787-1790. (Abstract IJCEP0113059, Full text, PDF).

Ruijuan Lu, Xusheng Zhang, Xiaojuan Li, Xuefeng Wan: Circ_0016418 promotes melanoma development and glutamine catabolism by regulating the miR-605-5p/GLS axis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1791-1801. (Abstract IJCEP0113188, Full text, PDF).

Ximing Shen, Qianyu Zhang, Zhanghai He, Songhua Xiao, Haigang Li, Zhiquan Huang: Overexpression of gasdermin D promotes invasion of adenoid cystic carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1802-1811. (Abstract IJCEP0110378, Full text, PDF).

Xiao Zhang, Qiujie Li, Weiwei Qin, Fuguo Ma, Lixin Sun, Wei Han: Role of NLRP3 inflammasome in the obesity paradox of rats with ventilator-induced lung injury. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1812-1818. (Abstract IJCEP0113676, Full text, PDF).

Qin Wang, Chen Yu, Chao Yue, Xin Liu: Fusobacterium nucleatum produces cancer stem cell characteristics via EMT-resembling variations. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1819-1828. (Abstract IJCEP0111336, Full text, PDF).

Denis Nicolas Kwan, Júlia Thalita Queiróz Rocha, Ligia Niero-Melo, Maria Aparecida Custódio Domingues, Cristiano Claudino Oliveira: p53 and p21 expression in bone marrow clots of megaloblastic anemia patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1829-1833. (Abstract IJCEP0113822, Full text, PDF).

Zhihua Chen, Shuxin Song, Jianming Zhu, Xianliang Lai: Regulatory mechanism of MiR-21 in formation and rupture of intracranial aneurysm through JNK signaling pathway-mediated inflammatory response. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1834-1841. (Abstract IJCEP0093814, Full text, PDF).

Kumiko Izumi, Nagisa Miyazaki, Hideshi Okada, Akiko Tsujimoto, Jun Matsumoto-Miyazaki, Junko Naito, Gakuro Yoshida, Ichijiro Murata, Kenshi Nagashima, Michiya Ohno, Kyoko Imanaka-Yoshida, Hiroyuki Okura, Hiroshige Ohashi, Genzou Takemura: Tenascin-C expression in renal biopsies from patients with tubulointerstitial nephritis and its relation to disease activity and prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1842-1852. (Abstract IJCEP0113639, Full text, PDF).

Sheng-Xia Wan, Xin Pan, Jin-Jun Qian, Yu Shu, Ping Xu, Jing Zhao, Qi-Xia Gong, Jiang-Tao Yin: Downregulation of ATP13A2 in midbrain dopaminergic neurons is related to defective autophagy in a mouse model of Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1853-1858. (Abstract IJCEP0110577, Full text, PDF).

Jinyan Zheng, Shanshan Shao, Chanjuan Dai, Shan Guan, Hong Chen: miR-9-5p promotes the invasion and migration of endometrial stromal cells in endometriosis patients through the SIRT1/NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1859-1866. (Abstract IJCEP0112579, Full text, PDF).

Jinfeng Li, Jinlong Li, Lingxiong Wang, Jianqing Hao, Liangliang Wu, Haitao Tao, Sujie Zhang, Pengfei Cui, Xiaoyan Li, Xiaoyun Zhang, Zhou Zhou, Shunchang Jiao, Yi Hu: Alveolar macrophages in patients with non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1867-1872. (Abstract IJCEP0113956, Full text, PDF).

Zhigang Chen, Fan Zhang, Shudong Zhang, Lulin Ma: The down-regulation of SNCG inhibits the proliferation and invasiveness of human bladder cancer cell line 5637 and suppresses the expression of MMP-2/9. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1873-1879. (Abstract IJCEP0113276, Full text, PDF).

Yue Zhu, Wei-Wei Liu, Qiong Wu, Jing-Hao Yao, Zheng-Guang Zhou, Yan Yang: Clinical and molecular characteristics of secondary breast metastases from primary lung cancer: a study of 22 Chinese cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1880-1885. (Abstract IJCEP0113602, Full text, PDF).

Shan Yan, Xiao-Qing Lian, Si-Bo Wang, Hao Wang, Lian-Sheng Wang: Hyperplasia suppressor gene polymorphisms and essential hypertension: a case-control association study in a central Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1886-1896. (Abstract IJCEP0113644, Full text, PDF).

Yuhua Yang, Renhe Chen, Ruzhi Zhang: Cutaneous metastasis of a colon adenocarcinoma presenting as an unusual manifestation: a report of one case. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1897-1901. (Abstract IJCEP0113456, Full text, PDF).

Yao-Hui Wang, Jun Xiao, Li-Zong Shen, Yi-Fen Zhang: Superficial esophageal lymphoepithelioma-like carcinoma treated with endoscopic submucosal dissection: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1902-1908. (Abstract IJCEP0111341, Full text, PDF).

Guo-Min Liu, Tian-Cheng Lu, Yun Liu, Yun-Gang Luo: Gene expression analysis of primary gingival cancer by whole exome sequencing in thirteen Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1909-1914. (Abstract IJCEP0109451, Full text, PDF).

Shishou Wu, Dong Gao, Yuanfeng Zhang, Ping Yang, Yunjun Wang, Ning Wang, Jianfeng Xu, Guohua Yu:
Follicular lymphoma with paraneoplastic pemphigus as the first symptom: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1915-1923. (Abstract IJCEP0112784, Full text, PDF).

Lili Kang, Xiaoying Li, Jianhong Liu, Yanfang Li, Sitao Li, Cuifen Zhao:
Recombinant human insulin-like growth factor binding protein 3 attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1924-1931. (Abstract IJCEP0113548, Full text, PDF).

Retraction: Correlation between acute myeloid leukemia and IL-17A, IL-17F, and IL-23R gene polymorphism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1932. (Abstract IJCEP2007001, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711