Volume 7, Number 8:4557-5392;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Ulrike Erben, Christoph Loddenkemper, Katja Doerfel, Simone Spieckermann, Dirk Haller, Markus M Heimesaat,
Martin Zeitz, Britta Siegmund, Anja A Kühl:
A guide to histomorphological evaluation of intestinal inflammation in
mouse models. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4557-4576. (
Full text, PDF).

Xiao Huang, Yue-Shi Mao, Chao Li, Hao Wang, Jian-Lin Ji: Venlafaxine inhibits apoptosis of hippocampal neurons
by up-regulating brain-derived neurotrophic factor in a rat depression model. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4577-
4586. (
Full text, PDF).

Zizhang Ouyang, Weiwei Cao, Shaohua Zhu, Xiaoping Liu, Zhihua Zhong, Xiangmao Lai, Huirong Deng, Sheng
Jiang, Yan Wang:
Protective effects of 2-deoxy-D-glucose on nephrotoxicity induced by cyclosporine A in rats. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):4587-4595. (
Full text, PDF).

Jia Ming Liu, Xin Hua Long, Guo Mei Zhang, Yang Zhou, Xuan Yin Chen, Shan Hu Huang, Zhi Li Liu, Zhi Hong
Zhang:
Let-7g reverses malignant phenotype of osteosarcoma cells by targeting Aurora-B. Int J Clin Exp Pathol 2014;
7(8):4596-4606. (
Full text, PDF).

Peimei Zou, Jian Song, Bei Jiang, Fei Pei, Binbin Chen, Xiangdong Yang, Guangyi Liu, Zhao Hu:
Epigallocatechin-3-gallate protects against cisplatin nephrotoxicity by inhibiting the apoptosis in mouse. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(8):4607-4616. (
Full text, PDF).

Isabel R Rosado, Mário Sérgio L Lavor, Endrigo GL Alves, Fabiola B Fukushima, Karen M Oliveira, Carla Maria
O Silva, Fatima Maria C Caldeira, Paula M Costa, Eliane G Melo:
Effects of methylprednisolone, dantrolene, and
their combination on experimental spinal cord injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4617-4626. (
Full text, PDF).

Bélgica Vásquez, Cristian Sandoval, Ricardo Luiz Smith, Mariano del Sol: Effects of early and late adverse
experiences on morphological characteristics of Sprague-Dawley rat liver subjected to stress during adulthood. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):4627-4635. (
Full text, PDF).

Zhiming Liu, Yuxin Jiang, Chaopin Li: Design of a ProDer f 1 vaccine delivered by the MHC class II pathway of
antigen presentation and analysis of the effectiveness for specific immunotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):
4636-4644. (
Full text, PDF).

Li-Jun Yang, Dong-Qing Ma, Hong Cui: Proteomic analysis of immature rat pups brain in response to hypoxia and
ischemia challenge. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4645-4660. (
Full text, PDF).

Xiaorong Ma, Huanqi Li, Shujia Xin, Yueting Ma, Tianxiang Ouyang: Human amniotic fluid stem cells support
undifferentiated propagation and pluripotency of human embryonic stem cell without b-FGF in a density dependent
manner. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4661-4673. (
Full text, PDF).

Lei Yang, Ning Yin, Liang Hu, Huanhuan Fan, Di Yu, Weiyan Zhang, Song Wang, Yu Feng, Changfeng Fan, Fang
Cao, Xuming Mo:
Sildenefil increases connexin 40 in smooth muscle cells through activation of BMP pathways in
pulmonary arterial hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4674-4684. (
Full text, PDF).

Min Hu, Kai Li, Ninu Maskey, Zhigao Xu, Chunwei Peng, Bicheng Wang, Yan Li, Guifang Yang: Decreased
intratumoral Foxp3 Tregs and increased dendritic cell density by neoadjuvant chemotherapy associated with
favorable prognosis in advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4685-4694. (
Full text, PDF).

Hong Guo, Jiang Lin, Xiang-Mei Wen, Jing Yang, Wei Qian, Zhao-Qun Deng, Ji-Chun Ma, Chun-Yan Tang, Cui
An, Qing Liu, Hong Zhou, Jun Qian:
Decreased SFRP2 expression is associated with intermediate and poor
karyotypes in de novo acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4695-4703. (
Full text, PDF).

Xing-Zheng Zheng, Pei Hui, Bin Chang, Zhi-Bin Gao, Yan Li, Bing-Quan Wu, Bo Zhang: STR DNA genotyping of
hydatidiform moles in South China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4704-4719. (
Full text, PDF).

Yi Lv, Qian Liu, Min Zhao, Yiduo Jin, Jiangyang Lu: Role of biphasic changes in splenic dendritic cell activity in a
mouse model of multiple organ dysfunction syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4720-4733. (
Full text, PDF).

Xuehua Liu, Jing Yang, Zhuo Li, Lin Yang, Cong Wang, Chunjin Gao, Fang Liang: Hyperbaric oxygen
preconditioning promotes neovascularization of transplanted skin flaps in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4734-
4744. (
Full text, PDF).

Yasunori Sato, Shoji Kubo, Shigekazu Takemura, Yasuhiko Sugawara, Shogo Tanaka, Masahiro Fujikawa,
Akira Arimoto, Kenichi Harada, Motoko Sasaki, Yasuni Nakanuma:
Different carcinogenic process in
cholangiocarcinoma cases epidemically developing among workers of a printing company in Japan. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(8):4745-4754. (
Full text, PDF).

Xinli Huang, Jianjie Qin, Sen Lu: Magnesium isoglycyrrhizinate protects hepatic L02 cells from ischemia/reperfusion
induced injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4755-4764. (
Full text, PDF).

Yingxia Tan, Laixi Bi, Peili Zhang, Fule Wang, Feiyan Lin, Wuhua Ni, Jianbo Wu, Lei Jiang: Thioredoxin-1 inhibitor
PX-12 induces human acute myeloid leukemia cell apoptosis and enhances the sensitivity of cells to arsenic
trioxide. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4765-4773. (
Full text, PDF).

Zhijun Han, Lei Liu, Yaxin Liu, Shanqing Li: Sirtuin SIRT6 suppresses cell proliferation through inhibition of Twist1
expression in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4774-4781. (
Full text, PDF).

Chong Tang, Xuesong Gao, Hongbin Liu, Tian Jiang, Xiaofeng Zhai: Decreased expression of SEMA3A is
associated with poor prognosis in gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4782-4794. (
Full text, PDF).

Huancai Liu, Yanchun Chen, Fenghua Zhou, Linlin Jie, Leidong Pu, Jie Ju, Fengjie Li, Zhigang Dai, Xin Wang,
Shuanhu Zhou:
Sox9 regulates hyperexpression of Wnt1 and Fzd1 in human osteosarcoma tissues and cells. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):4795-4805. (
Full text, PDF).

Lu Yu, Lin Li Yan, Shou Jing Yang: Sarcomatoid variant of ALK- anaplastic large cell lymphoma involving multiple
lymph nodes and both lungs with production of proinflammatory cytokines: report of a case and review of literature.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4806-4816. (
Full text, PDF).

Weifan Xiao, Chao Ou, Jinlong Qin, Feng Xing, Yi Sun, Zhi Li, Jin Qiu: CBX8, a novel DNA repair protein,
promotes tumorigenesis in human esophageal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4817-4826. (
Full text,
PDF).

Yuyu Wu, Wanzhu Chen, Maosheng Guo, Qin He, Yan Hu: Effects of transforming growth factor-β2 on myocilin
expression and secretion in human primary cultured trabecular meshwork cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):
4827-4836. (Abstract IJCEP0001016, Full text,
PDF).

Jing-Mei Wang, Qiang Zhou, Hou-Rong Cai, Yi Zhuang, Yi-Fen Zhang, Xiao-Yan Xin, Fan-Qing Meng, Ya-Ping
Wang:
Clinicopathological features of pulmonary cryptococcosis with cryptococcal titan cells: a comparative analysis
of 27 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4837-4846. (
Full text, PDF).

Wen-Yu Chuang, Chi-Ju Yeh, Yin-Kai Chao, Yun-Hen Liu, Yu-Sun Chang, Chen-Kan Tseng, Hsien-Kun Chang,
Yung-Liang Wan, Chuen Hsueh:
Concordant podoplanin expression in cancer-associated fibroblasts and tumor
cells is an adverse prognostic factor in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4847-
4856. (
Full text, PDF).

Shihai Liu, Junfeng Sun, Qing Lan: Glioblastoma microvesicles promote endothelial cell proliferation through
Akt/beta-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4857-4866. (
Full text, PDF).

Meng Zhang, Feifei Cui, Su Lu, Huijun Lu, Tao Jiang, Jian Chen, Xuemei Zhang, Yubiao Jin, Zhihai Peng,
Huamei Tang:
Increased expression of Prothymosin-α, independently or combined with TP53, correlates with poor
prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4867-4876. (
Full text, PDF).

Ming-Xiang Zou, Wei Huang, Xiao-Bin Wang, Guo-Hua Lv, Jing Li, You-Wen Deng: Identification of miR-140-3p as
a marker associated with poor prognosis in spinal chordoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4877-4885. (
Full text,
PDF).

Xiaomei Li, Bei Xu, Yiping Wang, Li Wei: Anti-inflammatory effect of peroxisome proliferator-activated receptor-γ
(PPAR-γ) on non-obese diabetic mice with Sjogren’s syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4886-4894. (
Full text,
PDF).

Ning Wang, Hongsheng Lu, Weifei Chen, Meifu Gan, Xuequan Cao, Jushi Zhang, Lanxi Chen: Primary
microcephaly gene MCPH1 shows a novel molecular biomarker of human renal carcinoma and is regulated by miR-
27a. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4895-4903. (
Full text, PDF).

Lu Yu, Shou Jing Yang: Spindle cell rhabdomyosarcoma of the retroperitoneum: an unusual case developed in a
pregnant woman but obscured by pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4904-4912. (
Full text, PDF).

Takeo Nitta, Yasunori Sato, Xiang Shan Ren, Kenichi Harada, Motoko Sasaki, Satoshi Hirano, Yasuni
Nakanuma:
Autophagy may promote carcinoma cell invasion and correlate with poor prognosis in
cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4913-4921. (
Full text, PDF).

Quan-Chen Xu, Zhi-Guo Wang, Qiu-Xia Ji, Xin-Bo Yu, Xiao-Yan Xu, Chang-Qing Yuan, Jing Deng, Pi-Shan
Yang:
Systemically transplanted human gingiva-derived mesenchymal stem cells contributing to bone tissue
regeneration. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4922-4929. (
Full text, PDF).

Lianqin Tao, Chen Chen, Huihui Song, Miranda Piccioni, Guochao Shi, Bin Li: Deubiquitination and stabilization of
IL-33 by USP21. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4930-4937. (
Full text, PDF).

Yanyan Lu, Renyong Jia, Zhilong Zhang, Mingshu Wang, Yu Xu, Dekang Zhu, Shun Chen, Mafeng Liu,
Zhongqiong Yin, Xiaoyue Chen, Anchun Cheng:
In vitro expression and development of indirect ELISA for Capsid
protein of duck circovirus without nuclear localization signal. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4938-4944. (
Full text,
PDF).

Slavica Stojnev, Ana Ristic-Petrovic, Ljubinka Jankovic Velickovic, Miljan Krstic, Dragan Bogdanovic, Do
Throng Khanh, Ana Ristic, Irena Conic, Vladisav Stefanovic:
Prognostic significance of mucin expression in
urothelial bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4945-4958. (
Full text, PDF).

Jun Cai, Hong Ma, Fang Huang, Dichao zhu, Lei Zhao, Yudan Yang, Jianping Bi, Tao Zhang: Low expression of
RSK4 predicts poor prognosis in patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4959-4970. (
Full
text, PDF).

Kaemmerer Daniel, Athelogou Maria, Lupp Amelie, Lenhardt Isabell, Schulz Stefan, Peter Luisa, Hommann
Merten, Prasad Vikas, Binnig Gerd, Baum Richard Pau:
Somatostatin receptor immunohistochemistry in
neuroendocrine tumors: comparison between manual and automated evaluation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):
4971-4980. (
Full text, PDF).

Haibo Chu, Xiaofang Liu, Jianhua Zhao, Yongbo Xu, Lei Wang, Tao Wang, Wenjun Guo, Shengming Zhang,
Xiaoji Zhu:
Subtotal splenectomy for splenomegaly in cirrhotic patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4981-4990.
(Full text, PDF).

Wenting Huang, Ning Lv, Jianming Ying, Tian Qiu, Xiaoli Feng: Clinicopathological characteristics of four cases of
EBV positive T-cell lymphoproliferative disorders of childhood in China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):4991-4999.
(
Full text, PDF).

Changshun Huang, Xingcai Zhang, Jungang Zheng, Chunru Chen, Yijun Chen, Juan Yi: Upregulation of miR-137
protects anesthesia-induced hippocampal neurodegeneration. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5000-5007. (
Full text,
PDF).

Wei Li, Guoguang Wang, Xiaohua Lu, Yuxin Jiang, Lei Xu, Xue Zhao: Lycopene ameliorates renal function in rats
with streptozotocin-induced diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5008-5015. (
Full text, PDF).

Xiaoyan Wang, Lijuan Lin, Xiangshan Ren, Zhenhua Lin, Zhuhu Li, Chunyu Li, Tiefeng Jin: High expression of
oncoprotein DEK predicts poor prognosis of small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5016-5023. (
Full
text, PDF).

Xu Li, Xian Xu, Wei Wu: Comparison of bone marrow mesenchymal stem cells and core decompression in
treatment of osteonecrosis of the femoral head: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5024-5030. (
Full
text, PDF).

Yongzhong He, Fandong Kong, Hanpeng Du, Mingjian Wu: Decreased expression of uroplakin Ia is associated with
colorectal cancer progression and poor survival of patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5031-5037. (
Full text,
PDF).

Zhangxiu He, Meihui He, Chao Wang, Baozhan Xu, Liping Tong, Junming He, Bowen Sun, Lanlan Wei, Ming
Chu:
Prognostic significance of astrocyte elevated gene-1 in human astrocytomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):
5038-5044. (
Full text, PDF).

Jing Ma, Yafei Wang, Haifeng Zhao, Su Liu, Qian li, Li Lin, Yuanfang Yue, Xiaofang Wang, Zhigang Zhao, Yong
Yu, Yizhuo Zhang:
Clinical characteristics of 26 patients with primary extranodal Hodgkin lymphoma. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(8):5045-5050. (
Full text, PDF).

Ming Zhao, Qianfeng Gu, Changshui Li, Jingjing Yu, Honggang Qi: Cystic lymphangioma of adrenal gland: a
clinicopathological study of 3 cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5051-5056. (
Full text,
PDF).

Qian Hu, Jing Peng, Weiping Liu, Xiaoli He, Ling Cui, Xinlian Chen, Mei Yang, Hongqian Liu, Shanling Liu, He
Wang:
Elevated cleaved caspase-3 is associated with shortened overall survival in several cancer types. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(8):5057-5070. (
Full text, PDF).

Petr Kuglik, Jan Smetana, Vladimira Vallova, Lucie Moukova, Katerina Kasikova, Michaela Cvanova, Lucie
Brozova:
Genome-wide screening of DNA copy number alterations in cervical carcinoma patients with CGH+SNP
microarrays and HPV-FISH. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5071-5082. (
Full text, PDF).

Qian Hu, Jing Peng, Weiping Liu, Xiaoli He, Ling Cui, Xinlian Chen, Mei Yang, Hongqian Liu, Shanling Liu, He
Wang:
Lin28B is a novel prognostic marker in gastric adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5083-5092.
(
Full text, PDF).

Lina Wang, Hong Zhi, Yongjun Li, Genshan Ma, Xingzhou Ye, Xiaojin Yu, Tian Yang, Han Jin, Zuhong Lu,
Pingmin Wei:
Polymorphism in miRNA-1 target site and circulating miRNA-1 phenotype are associated with the
decreased risk and prognosis of coronary artery disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5093-5102. (
Full text, PDF).

Sang Kyum Kim, Si Young Song, Sunghoon Kim, Nam Hoon Cho, Ga Won Yim, Sang Wun Kim, Young Tae
Kim, Eun Ji Nam:
Association of pancreatic adenocarcinoma up-regulated factor expression in ovarian mucinous
adenocarcinoma with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5103-5110. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Akiko Kagotani, Muneo Iwai: Cytological features of lung adenocarcinoma with micropapillary
pattern in the pleural or pericardial effusion: analysis of 5 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5111-5116. (
Full
text, PDF).

Hongying Wang, Fengbo Zhang, Xiumin Ma, Haimei Ma, Yuejie Zhu, Xianfei Liu, Min Zhu, Hao Wen, Jianbing
Ding:
Prokaryotic expression and identification of B- and T-cell combined epitopes of Em95 antigen of Echinococcus
multilocularis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5117-5122. (
Full text, PDF).

Xiang Gao, Wentao Ma, Huajing Dong, Zheng Yong, Ruibin Su: Establishing a rapid animal model of osteoporosis
with ovariectomy plus low calcium diet in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5123-5128. (
Full text, PDF).

Lei Han, Zhiling Yang, Kailong Li, Jiaqun Zou, Hongmei Li, Jian Han, Lijuan Zhou, Xiaojie Liu, Xin Zhang,
Yingru Zheng, Lili Yu, Li Li:
Antepartum or immediate postpartum renal biopsies in preeclampsia/eclampsia of
pregnancy: new morphologic and clinical findings. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5129-5143. (
Full text, PDF).

Yanyang Niu, Fang Li, Bo Tang, Yan Shi, Yingxue Hao, Peiwu Yu: Clinicopathological correlation and prognostic
significance of sonic hedgehog protein overexpression in human gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):
5144-5153. (
Full text, PDF).

Suliang Lou, Zhifang Zhao, Jinqian Qian, Kefeng Zhao, Ran Wang: Association of single nucleotide polymorphisms
in ADAM12 gene with susceptibility to knee osteoarthritis: a case-control study in a Chinese Han population. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):5154-5159. (
Full text, PDF).

Li-Li Yang, Yi-Ning Huang, Zhi-Tang Cui: Clinical features of acute corpus callosum infarction patients. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(8):5160-5164. (
Full text, PDF).

Dong Xu, Hai-Miao Xu, Ming-Kui Li, Li-Yu Chen, Li-Jing Wang: Feasibility of fine-needle aspiration biopsy and its
applications in superficial cervical lesion biopsies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5165-5170. (
Full text, PDF).

Wenzhen Ji, Xueqing Zhang: Relationship of the changes of cervical MRI, TCD and BAEP in patients with “isolated”
vertigo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5171-5176. (
Full text, PDF).

Feng Xu, Guo-Sheng Feng, Zhen-Jun Wang, Kun-Ning Zhang: Synchronous double cancers of colonic large cell
neuroendocrine carcinoma and gastric squamous-cell carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(8):5177-5180. (
Full text, PDF).

Miki Asahina, Tsuyoshi Saito, Atsushi Arakawa, Yoshiyuki Suehara, Tatsuya Takagi, Shin-ichi Hisasue, Kazuo
Kaneko, Shigeo Horie, Takashi Yao:
A case of primary spindle cell variant of embryonal rhabdomyosarcoma of the
prostate. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5181-5185. (
Full text, PDF).

Qijun Chen, Qianrui Li, Lixin Guo, Sheyu Li, Yong Jiang: Fine needle aspiration cytology of a granular cell tumor
arising in the thyroid gland: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5186-5191. (
Full
text, PDF).

Vincenzo Savini, Roberta Marrollo, Eleonora Coclite, Paola Fusilli, Carmine D’Incecco, Paolo Fazii: Successful
off-label use of the Cepheid Xpert GBS in a late-onset neonatal meningitis by Streptococcus agalactiae. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(8):5192-5195. (
Full text, PDF).

Jiří Švec, Lucie Schwarzová, Bohumila Janošíková, Jitka Štekrová, Václav Mandys, Milan Kment, Pavel
Vodička:
Synchronous gastric and sebaceous cancers, a rare manifestation of MLH1-related Muir-Torre syndrome.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5196-5202. (
Full text, PDF).

Ruohong Shui, Anqi Li, Fei Yang, Xiaoyan Zhou, Baohua Yu, Xiaoli Xu, Wentao Yang: Primary squamous cell
carcinoma of the breast with unusual basal-HER2 phenotype. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5203-5209. (
Full text,
PDF).

Haiguang Liu, Lin Lv, Kai Yang: Occult thyroid carcinoma: a rare case report and review of literature. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(8):5210-5214. (
Full text, PDF).

Hongping Tang, Fang Liu, Huang Li, Xinyi Huang, Tong Zhao: Pleomorphic carcinoma of breast: a case report and
review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5215-5220. (
Full text, PDF).

Ke Li, Rebecca L Johnson, Shiyong Li, John A Thorson, Carolyn M Mulroney, Marie L Dell’Aquila, Huan-You
Wang:
Nodal involvement by marginal zone B-cell lymphoma harboring t(14;22)(q32;q11) involving immunoglobulin
heavy chain and light chain lambda as the sole karyotypically recognizable abnormality in a patient with systemic
lupus erythematosus. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5221-5231. (
Full text, PDF).

Caihong Qu, Zhenda Zheng, Weimin Liu, Ju Jiao, Jieming Zhu: A case of chronic hepatitis C patient of myocardial
ischemia accompanied with interstitial pneumonia induced by pegylated interferon alpha-2a. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(8):5232-5235. (
Full text, PDF).

Lulu Gao, Peixin Lin, Shuguang Liu, Bin Lei, Qing Chen, Shouyi Yu, Hong Shen: Pathological examinations of an
enterovirus 71 infection: an autopsy case. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5236-5241. (
Full text, PDF).

Chunxia Liu, Yan Ren, Xiaoying Li, Yuwen Cao, Yunzhao Chen, Xiaobin Cui, Li Li, Feng Li: Absence of 19 known
hotspot oncogenic mutations in soft tissue clear cell sarcoma: two cases report with review of the literature. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):5242-5249. (
Full text, PDF).

Nisreen K Mesiwala, Charleen T Chu, Leela V Raju: Infectious crystalline keratopathy predominantly affecting the
posterior cornea. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5250-5253. (
Full text, PDF).

Ting-Ting Wu, Qin-Ying Wang, Shui-Hong Zhou, Zhou-Jun Zheng: Spindle cell rhabdomyosarcoma in the
hypopharynx of an adult. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5254-5258. (
Full text, PDF).

Shujie Pang, Lin Zhang, Yiquan Shi, Yixin Liu: Unclassified mixed germ cell-sex cord-stromal tumor with multiple
malignant cellular elements in a young woman: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7
(8):5259-5266. (
Full text, PDF).

Junjie Shen, Junxiang Zhang, Guanghui Zhu: Huge juxtacortical brown tumor in two patients with secondary hyper-
parathyroidism due to chronic renal failure. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5267-5270. (
Full text, PDF).

Hakan Ozturk, Serap Karaaslan: Uretheral invagination of multilocular cystic nephroma; a case report of a new
pathologic variant. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5271-5279. (
Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Masataka Zozumi, Yasu-aki Tsuchida, Naomi Kimura, Ning-Ning Liu, Yoshihiro Fujimori, Masaya
Okada, Takahiko Hashimoto, Shingo Yamamoto, Seiichi Hirota:
Primary extranodal marginal zone lymphoma of
mucosa-associated lymphoid tissue type with malakoplakia in the urinary bladder: a case report. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(8):5280-5284. (
Full text, PDF).

Desheng Xiao, Chunyan Fu, Xueying Long, Wei Liu, Chen Chen, Jianhua Zhou, Songqing Fan: Lung
intravascular large B-cell lymphoma with ground glass opacities on chest computed tomography: a case report. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):5285-5290. (
Full text, PDF).

Kang Cheng, Wanli Cao, Jun Dai, Xin Huang, Baoxing Huang, Henchuan Su, Fukang Sun: Metachronous bilateral
adrenocortical functional adenomas causing adrenocorticotropic hormone-independent Cushing’s syndrome. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):5291-5294. (
Full text, PDF).

Ling Shen, Liangli Hong, Guohong Zhang, Ruiqin Mai: Synchronous uterine carcinosarcoma and contralateral
breast cancer after tamoxifen therapy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5295-5301. (
Full text, PDF).

Hui Li, Lei Li, Xiao Tang, Fan Yang, Kai-Xuan Yang: Placental mesenchymal dysplasia: a case of a normal-
appearing fetus with intrauterine growth restriction. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5302-5307. (
Full text, PDF).

Shinya Tsuzuki, Hitomi Fukumoto, Sohtaro Mine, Noriko Sato, Makoto Mochizuki, Hideki Hasegawa, Tsuyoshi
Sekizuka, Makoto Kuroda, Takeji Matsushita, Harutaka Katano:
Detection of trichodysplasia spinulosa-associated
polyomavirus in a fatal case of myocarditis in a seven-month-old girl. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5308-5312.
(
Full text, PDF).

Bin He, Peng Li, Kai Yang, Yunfeng Shan: Ectopic thyroid tissue surrounding the right laryngeal nerve: a case report.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5313-5318. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani: Small cell malignant melanoma of the anus: a case report with review
of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5319-5323. (
Full text, PDF).

Shuai-Shuai Hu, Hong-Gang Zhang, Qiu-Ju Zhang, Rui-Juan Xiu: Circulating CD62P small microparticles levels are
increased in hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5324-5326. (
Full text, PDF).

Cheng-Lan Lv, Jing Wang, Ting Xie, Jian Ouyang: Bone marrow transplantation reverses new-onset
immunoinflammatory diabetes in a mouse model. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5327-5336. (
Full text, PDF).

Duo Li, Lijun Huang, Bin Guo, Qiuyuan Wen, Weiyuan Wang, Jiadi Luo, Songqing Fan: Primary cutaneous γδ-T-
cell lymphoma (CGD-TCL) with unilateral lower extremity swelling as first-onset symptom: a rare case report. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(8):5337-5342. (
Full text, PDF).

Da-Wei Ye, Cheng Liu, Xue-Bi Tian, Hong-Bing Xiang: Identification of neuroanatomic circuits from spinal cord to
stomach in mouse: retrograde transneuronal viral tracing study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5343-5347. (
Full text,
PDF).

Yan Hao, Xue-Bi Tian, Cheng Liu, Hong-Bing Xiang: Retrograde tracing of medial vestibular nuclei connections to
the kidney in mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5348-5354. (
Full text, PDF).

Liyong Zhang, Tao Xing, Fenyang Geng, Lixin Du, Jiyue Wang: Preliminary application of hybrid operation in the
treatment of carotid artery stenosis in patients with complex ischemic cerebrovascular diseases. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(8):5355-5362. (Abstract IJCEP0001028,
Full text, PDF).

Samir M Dalia, Pedro Horna, Ling Zhang: Tetraploidy acute promyelocytic leuemia with double t(15;17)/PML-RARA,
a case report with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5363-5368. (
Full text, PDF).

Ying Hu, Yi Du, Huan Jiang, Guang-Shui Jiang: Cerium promotes bone marrow stromal cells migration and
osteogenic differentiation via Smad1/5/8 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5369-5378.  (
Full text,
PDF).

Gesa Martius, Salamah Mohammad Alwahsh, Margret Rave-Fränk, Clemens Friedrich Hess, Hans Christiansen,
Giuliano Ramadori, Ihtzaz Ahmed Malik:
Hepatic fat accumulation and regulation of FAT/CD36: an effect of hepatic
irradiation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(8):5379-5392. (
Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711